Adatvédelmi tájékoztató

Legutóbb frissítve: 2023 február 1.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a XET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-186623, adószám: 24865690-2-43, székhely: 1115 Budapest, Fraknó utca 8., B épület, I. emelet 4., a továbbiakban: ”XET Kft.”) Önt, mint a XET Kft. szolgáltatásainak igénybe vevőjéttömör, könnyen hozzáférhető módon, világos és közérthető nyelven tájékoztassaa XET Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Adatkezelési alapelvek, adatkezelő, adatfeldolgzók

A XET Kft. által követett adatkezelési alapelvek

 • A XET Kft. az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
 • a személyes adatokat a XET Kft. jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve).
 • a személyes adatokat a XET Kft. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon(„célhoz kötöttség” elve).
 • a XET Kft. által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak(„adattakarékosság” elve).
 • XET Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröli vagy helyesbíti („pontosság” elve).
 • a személyes adatokat a XET Kft. olyan formában tárolja, hogy azÖn csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható(„korlátozott tárolhatóság” elve).
 • a XET Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben(„integritás és bizalmas jelleg” elve).

A XET Kft. adatai és elérhetőségei

 • Székhely: 1115 Budapest, Fraknó utca 8., B épület, I. emelet 4.
 • Honlap: https://xethost.com, xethost.hu, xet.hu, vps-hosting.hu, xetdns.com
 • Postacím: 1115 Budapest, Fraknó utca 8., B épület, I. emelet 4.
 • E-mail cím: info@xethost.com
 • Adószám: 11721246-2-42
 • Cégjegyzékszám: 24865690-2-43

A XET Kft. adatkezelésének jogalapjai

AzÖn személyes adatait a XET Kft. eltérő jogalappal kezelheti attól függően, hogyÖn a személyes adatot a XET Kft. milyen szolgáltatása igénybevétele során adta meg. A XET Kft. kizárólag azÖn által a XET Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait kezeli, a XET Kft. egyéb módon nem gyűjt személyes adatotÖnről. A személyes adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;
 • előfordulhat, hogy az adatkezelés azÖnnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű;
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez XET Kft.-nek fűződik jogos érdeke.

A XET Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók

A XET Kft. adatkezelési tevékenysége során előfordul, hogy egyes szolgáltatások nyújtásához, a XET Kft.-t terhelő kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Ön kényelme érdekében XET Kft. harmadik személyeket vesz igénybe. Ezen harmadik személyek („adatfeldolgozók”) a XET Kft. megbízásából, a XET Kft. nevében az Ön személyes adataival adatkezelési tevékenységet végezhetnek.

Ezek az adatfeldolgozók az alábbiak:

 • 23VNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-563212, adószám: 12188224-2-43, székhely 1094 Budapest, Liliom utca 24-26.,II. emelet 5. (a továbbiakban: ”23VNET Kft.”)
 • Gordiusz Könyvelő és Adótanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 06-09-019987, adószám: 24284891-2-06, székhely: 6723 Szeged, Rókusi körút 21., II. emelet 10., a továbbiakban: ”Könyvelő”),
 • Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, József körút 74., I. emelet 6., cégjegyzékszám: 01-09-1981177, adószám: 25073364-2-42, a továbbiakban: ”Octonull Kft.”)
 • DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42, székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., a továbbiakban: ”DotRoll Kft.”)

Arról, hogy a XET Kft. adatkezelési tevékenysége során a fenti adatfeldolgozók mikor milyen adatfeldolgozói tevékenységet végeznek, lejjebb tájékoztatjuk Önt. 

A XET Fft. által végzett adatkezelés

A jelen pontban arról olvashat tájékoztatást, hogy XET Kft. egyes szolgáltatásai során mely személyes adatait kezeli, milyen célból, milyen időtartamig, továbbá arról, hogy XET Kft.-nek ezen adatkezeléssel járó tevékenységeinek mi a jogalapja. A XET Kft. szolgáltatásainak igénybevétele során előfordulhat, hogy Ön a szolgáltatás keretében harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat továbbít a XET Kft. részére pl. azzal, hogy ezen adatokat a XET Kft. által az Ön rendelkezésére bocsátott szerveren tárolja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezen adatok vonatkozásában Ön adatkezelőnek, míg a XET Kft. a GDPR 4. cikk 8. bekezdése szerinti adatfeldolgozónak minősülhet arra tekintettel, hogy az így továbbított adatokat a XET Kft. az Önnek nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a hatályos jogszabályok alapján Ön adatkezelőnek minősül, úgy adatkezelési tevékenységéért Ön a felelős, azért a XET Kft.felelősséget nem vállal. 

Virtuális szerver bérlet szolgáltatás (VPS)

A tevékenység rövid leírása: A XET Kft. a VPS szolgáltatás keretében egy saját, elkülönített (saját vagy bérelt) virtuális szervert bocsát az Ön rendelkezésére akként, hogy Ön a fizikai szerver teljes erőforrásaival nem, hanem annak csak egy részével rendelkezhet. A szolgáltatást Ön a Honlapon keresztül tudja megrendelni. A szolgáltatás megrendelése során kifejezetten kérheti, hogy a virtuális szerver tárterületén található adatokról (ide értve a szerver paramétereit) mentés készüljön. A XET Kft.-nek az Ön által a szerveren tárolt adatokhoz nincs hozzáférése, XET Kft. ezen adatoknak csupán tárolását biztosítja az Ön számára. 

Az adatkezelés célja: A természetes személyazonosító adatok kezelésének acélja a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A telefonszám és az e-mail cím kezelésének célja a kapcsolattartás a szolgáltatás nyújtása során és azt követően a teljesítéssel összefüggésben. Az e-mail cím kezelésének további célja a XET Kft. az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése.A szolgáltatás igénybevétele során Ön a szerveren adatokat tárolhat, a tárolás a XET Kft. általi biztosításának célja a szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve XET Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés b) és c) pontjai). Ha Ön a szolgáltatás megrendelése során kifejezetten kéri, hogy a virtuális szerver tárterületén található adatokról (ide értve a szerver paramétereit) mentés készüljön, az adatkezelés jogalapja az önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés a) pont). 

A kezelt adatok köre: A Megrendelési adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), továbbá az Ön rendelkezésére bocsátott szerverre az Ön által feltöltött adatok köre, illetve a rendelkezésre bocsátott szerver IP címe.

Az adatkezelés időtartama: A Megrendelési adatokat a XET Kft. a megrendelés teljesítésétől a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A szerződéssel összefüggésben kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a XET Kft. 8 évig köteles megőrizni. Ha Ön a megrendelés során kifejezetten kérte a biztonsági mentés készítését, úgy a XET Kft. a virtuális szerver tárterületén található adatokról (ide értve a szerver paramétereit) „image” mentést készít, és azt 30 (harminc) napig tárolja. Az így mentett adatokat a XET Kft. a 31. (harmincegyedik) napon automatikusan törli. Egyebekben a szerverre az Ön által feltöltött adatok tárolásának időtartama az Ön által történő törlésig, vagy a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig tart. 

A személyes adatok címzettjei: A Szerződéssel összefüggésben kiállított számlát a XET Kft. a Könyvelő részére továbbítja. A számlázáshoz a XET Kft. a billingo.hu számlázó programot veszi igénybe, amelyre tekintettel a XET Kft. az Ön számlázási adatait a számla kiállítása céljából az Octonull Kft. részére továbbítja. Ha a XET Kft. a virtuális szerver szolgáltatást bérelt szerverről teljesíti, úgy az Ön által a szerveren tárolt adatok a fizikailag a 23VNET Kft. birtokában álló szerveren kerülnek rögzítésre. A 23VNET Kft.-nek az Ön által a szerveren tárolt adatokhoz nincs hozzáférése, 23VNET Kft. ezen adatoknak csupán a tárolását biztosítja az Ön számára.

Dedikált szerver bérlet szolgáltatás

A tevékenység rövid leírása: A XET Kft. a dedikált szerver szolgáltatás keretében egy saját, elkülönített (a XET Kft. által bérelt) szervert bocsát az Ön rendelkezésére akként, hogy Ön a fizikai szerver teljes erőforrásaival rendelkezhet. A szolgáltatást Ön a Honlapon keresztül tudja megrendelni. A XET Kft.-nek az Ön által a szerveren tárolt adatokhoz nincs hozzáférése, XET Kft. ezen adatoknak csupán tárolását biztosítja az Ön számára. 

Az adatkezelés célja: A természetes személyazonosító adatok kezelésének a célja a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A telefonszám és az e-mail cím kezelésének célja a kapcsolattartás a szolgáltatás nyújtása során és azt követően a teljesítéssel összefüggésben. Az e-mail cím kezelésének további a célja a XET Kft. az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése. A szolgáltatás igénybevétele során Ön a szerveren adatokat tárolhat, a tárolás a XET Kft. általi biztosításának célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve XET Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés b) és c) pontjai).

A kezelt adatok köre: A Megrendelési adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), továbbá az Ön rendelkezésére bocsátott szerverre az Ön által feltöltött adatok köre, illetve a rendelkezésre bocsátott szerver IP címe.

Az adatkezelés időtartama: A Megrendelési adatokat a XET Kft. a megrendelés teljesítésétől a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A szerződéssel összefüggésben kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a XET Kft. 8 évig köteles megőrizni. A szerverre az Ön által feltöltött adatok tárolásának időtartama az Ön által történő törlésig, vagy a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig tart.

A személyes adatok címzettjei: A Szerződéssel összefüggésben kiállított számlát a XET Kft. a Könyvelő részére továbbítja. A számlázáshoz a XET Kft. a billingo.hu számlázó programot veszi igénybe, amelyre tekintettel a XET Kft. az Ön számlázási adatait a számla kiállítása céljából az Octonull Kft. részére továbbítja. Ha a XET Kft. a dedikáltszerver szolgáltatást bérelt szerverről teljesíti, az Ön által a szerveren tárolt adatok a fizikailag a23VNET Kft. birtokában  álló szerveren kerülnek rögzítésre.A 23VNET Kft.-nek az Ön által a szerveren tárolt adatokhoz nincs hozzáférése, 23VNET Kft. ezen adatoknak csupán a tárolását biztosítja az Ön számára.

Webtárhely és e-mail szolgáltatás

A tevékenység rövid leírása: A XET Kft. a webtárhely és e-mail szolgáltatás keretében a XET Kft. tárhelyet biztosít Önnek arra, hogy a weboldalát elhelyezze és megjelenítse az interneten. A szolgáltatás igénybevétele során Ön a tárhelyre a weboldalához tartozó fájlokat és adatbázisokat tölthet fel, illetve postafiókjába beérkező leveleket kezelheti. A szolgáltatást Ön a Honlapon keresztül tudja megrendelni. A webtárhelyen tárolt adatokról a XET Kft. naponta egy alkalommal automatikusan mentést készít. 

Az adatkezelés célja: A természetes személyazonosító adatok kezelésének a célja a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A telefonszám és az e-mail cím kezelésének célja a kapcsolattartás a szolgáltatás nyújtása során és azt követően a teljesítéssel összefüggésben. Az e-mail cím kezelésének további a célja a XET Kft. az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése. A weboldalához tartozó, a tárhelyre feltöltött fájlok és adatbázisok, valamint az e-mailek tárolása a XET Kft. általi biztosításának célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése. A webtárhelyen tárolt adatokról történő mentés elkészítésének a célja rendszer visszaállítás lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve XET Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés b) és c) pontjai).

A kezelt adatok köre: a Megrendelési adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), továbbá az Ön által a webtárhelyen tárolt fájlok, adatbázisok, és e-mailek.

Az adatkezelés időtartama: A Megrendelési adatokat a XET Kft. a megrendelés teljesítésétől a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A szerződéssel összefüggésben kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a XET Kft. 8 évig köteles megőrizni. Az Ön által a webtárhelyen tárolt fájlok, adatbázisok, és e-mailek tárolásának időtartama az Ön által történő törlésig, vagy a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig tart. A biztonsági mentést a XET Kft. 30 napig tárolja, majd a 31. napon automatikusan törli. 

A személyes adatok címzettjei: A Szerződéssel összefüggésben kiállított számlát a XET Kft. a Könyvelő részére továbbítja. A számlázáshoz a XET Kft. a billingo.hu számlázó programot veszi igénybe, amelyre tekintettel a XET Kft. az Ön számlázási adatait a számla kiállítása céljából az Octonull Kft. részére továbbítja. Webtárhely és e-mail szolgáltatás esetében a XET Kft. valamennyi adatot (így az Ön által tárolt adatokat) saját szerverén tárolja, azokat harmadik személy részére nem továbbítja. 

Domain szolgáltatás

A tevékenység rövid leírása: A domain keretében a XET Kft. domain regisztrációs, megújítási és átregisztrálási szolgáltatást nyújt az Ön számára. A szolgáltatást Ön a Honlapon keresztül tudja megrendelni. 

Az adatkezelés célja: A természetes személyazonosító adatok kezelésének a célja a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A telefonszám és az e-mail cím kezelésének célja a kapcsolattartás a szolgáltatás nyújtása során és azt követően a teljesítéssel összefüggésben. Az e-mail cím kezelésének további a célja a XET Kft. az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve XET Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés b) és c) pontjai).

A kezelt adatok köre: A Megrendelési adatok (név, lakcím, személyi igazolvány szám, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama: A Megrendelési adatokat a XET Kft. a megrendelés teljesítésétől a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A szerződéssel összefüggésben kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a XET Kft. 8 évig köteles megőrizni. 

A személyes adatok címzettjei: A Szerződéssel összefüggésben kiállított számlát a XET Kft. a Könyvelő részére továbbítja. A számlázáshoz a XET Kft. a billingo.hu számlázó programot veszi igénybe, amelyre tekintettel a XET Kft. az Ön számlázási adatait a számla kiállítása céljából az Octonull Kft. részére továbbítja. Domain szolgáltatás esetében a XET Kft. az Ön személyes adatait (.hu domain esetében az Ön személyigazolvány számát is) a DotRoll Kft., mint regisztrátor részére továbbítja.A DotRoll Kft. a regisztrációhoz szükséges adatokat az Internet Szolgáltatók Tanácsának (a továbbiakban: ”ISZT”) adja át. Az ITSZ a domain nevet bejegyzi, és az Ön, a domainhez tartozó személyes adatait a http://domain.hu oldalon nyilvánosságra hozza. A DotRoll Kft. és az ITSZ a személyes adatokat a szerződés fennállásáig kezelik. 

XET DNS szolgáltatás

A tevékenység rövid leírása: A XET DNS szolgáltatás keretében a XET Kft. az Ön domain nevei működéséhez szükséges DNS rekordjainak kezelését biztosítja az Ön számára. A szolgáltatást Ön a Honlapon keresztül tudja megrendelni. A XET Kft. a XET DNS szolgáltatásból fizetős és ingyenes változatot is biztosít.

Az adatkezelés célja: A természetes személyazonosító adatok kezelésének a célja a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A telefonszám és az e-mail cím kezelésének célja a kapcsolattartás a szolgáltatás nyújtása során és azt követően a teljesítéssel összefüggésben. Az e-mail cím kezelésének további a célja a XET Kft. az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve XET Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés b) és c) pontjai).

A kezelt adatok köre: a Megrendelési adatok (név, lakcím, személyi igazolvány szám, telefonszám, e-mail cím), valamint az Ön domain neve és a domainjéhez tartozó DNS rekordok aktuális beállításai.

Az adatkezelés időtartama: a Megrendelési adatokat a XET Kft. a megrendelés teljesítésétől a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. Fizetős szolgáltatás esetében a szerződéssel összefüggésben kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a XET Kft. 8 évig köteles megőrizni. 

A személyes adatok címzettjei: Fizetős szolgáltatás esetében a Szerződéssel összefüggésben kiállított számlát a XET Kft. a Könyvelő részére továbbítja. A számlázáshoz a XET Kft. a billingo.hu számlázó programot veszi igénybe, amelyre tekintettel a XET Kft. az Ön számlázási adatait a számla kiállítása céljából az Octonull Kft. részére továbbítja.

SMTP szolgáltatás

A tevékenység rövid leírása: Az SMTP szolgáltatás keretében a XET Kft. az Ön számára védett üzleti és privát levelezést biztosít. A szolgáltatást Ön a Honlapon keresztül tudja megrendelni. A XET Kft. az SMTP szolgáltatásból fizetős és ingyenes változatot is biztosít.

Az adatkezelés célja: A természetes személyazonosító adatok kezelésének a célja a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A telefonszám és az e-mail cím kezelésének célja a kapcsolattartás a szolgáltatás nyújtása során és azt követően a teljesítéssel összefüggésben. Az e-mail cím kezelésének további a célja a XET Kft. az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve XET Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés b) és c) pontjai).

A kezelt adatok köre: A Megrendelési adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), valamint az Ön által küldött e-mailek.

Az adatkezelés időtartama: A Megrendelési adatokat a XET Kft. a megrendelés teljesítésétől a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. Fizetős szolgáltatás esetében a szerződéssel összefüggésben kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a XET Kft. 8 évig köteles megőrizni. Az SMTP szolgáltatás keretében az Ön által küldött e-maileket a XET Kft. a szervereinaz e-mail kézbesítéséig tárolja. Sikeres kézbesítés esetében az e-mailt a rendszer automatikusan törli.Az SMTP szolgáltatás keretében Ön nem tud e-maileket fogadni. 

A személyes adatok címzettjei: Fizetős szolgáltatás esetében a Szerződéssel összefüggésben kiállított számlát a XET Kft. a Könyvelő részére továbbítja. A számlázáshoz a XET Kft. a billingo.hu számlázó programot veszi igénybe, amelyre tekintettel a XET Kft. az Ön számlázási adatait a számla kiállítása céljából az Octonull Kft. részére továbbítja.

Adatkezelés fogyasztói kapcsolatfelvétel során

A tevékenység rövid leírása: Ön a XET Kft.-vel az [email protected][email protected], [email protected] és a [email protected] e-mail címekre írt e-mailben, illetve az ügyfélkapu portálon keresztül küldött üzenetben veheti fel. 

Az adatkezelés célja: A XET Kft.-t terhelő, jogszabályból eredő szavatossági kötelezettség, továbbá egyéb polgári jogi igény teljesítése és kezelése, az egyéb panasz, vagy tájékoztatás iránti kérések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: XETKft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja).

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, illetve az Ön által a panaszkezelés során megadott adatok (lakcím, postai levélcím stb.).

Az adatkezelés időtartama: A beérkezett panaszokat  a XET Kft. a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapjána jegyzőkönyvek kiállításától (panasz ügyintézés megkezdésétől), számított 5 évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: A fogyasztói panaszkezelés során felvett adatokat XET Kft. harmadik személy részére nem továbbítja. 

Adatkezelés a https://xethost.com és http://xethost.hu honlap meglátogatása során

A tevékenység rövid leírása: a honlap meglátogatásávala XET Kft. automatikusan adatokat gyűjt. Ezek a személyes adatok nem alkalmasak arra, hogy segítségükkelaz Önt a XET Kft. közvetlenül beazonosíthassa.

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honlapot érő támadások beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja: a XET Kft. ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlap rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítani tudja (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja). 

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, azÖn által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama: az adatok naplózását a honlap automatikusan végzi el, és 180, azaz száznyolcvan napig tárolja, majd automatikusan törli.

A személyes adatok címzettjei: a XET Kft. ezeket az adatokat senkinek nem továbbítja.

Hírlevélre feliratkozás

A tevékenység rövid leírása: Az Önnek a honlap meghatározott felületén lehetősége van a XET Kft. által e-mail útján kiküldésre kerülő, aXET Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló hírlevélre történő feliratkozásra.Az Ön a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja és hírlevélről bármikor leiratkozhat az alábbi módokon. Ön az ügyfélkapun keresztül történő belépést követően az adatainál a hírlevélre való feliratkozás során korábban bepipált négyzetből a pipát ki tudja venni. Ilyen esetben a leiratkozás azonnal megtörténik. Ön a hírlevélről a hírlevél aljában elhelyezett linkre kattintva is le tud iratkozni. Önnek továbbá lehetősége van a hírlevélről az [email protected] e-mail címere küldött, a leiratkozás iránti kérést tartalmazó levéllel is leiratkozni.

Az adatkezelés célja: a XET Kft. szolgáltatásainak népszerűsítése, akciók és kedvezmények kommunikálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő külön feliratkozással ad meg, továbbá a Grtv. 6. § (5) bekezdése(GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés a) és c) pontjai).

A kezelt adatok köre:név és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. Leiratkozás esetében XET Kft. a leiratkozás iránti kérelmet haladéktalanul feldolgozza, és a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül az adatot törli.

A személyes adatok címzettjei: XET Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során az adatokat harmadik személynek nem továbbítja, az adatok a XET Kft. saját szerverein kerülnek tárolásra. 

Adatkezelés a Szolgáltatások megrendelése és az interneten történő fizetés előtt

A tevékenység rövid leírása: A XET Kft. a termékek interneten keresztüli értékesítésének biztonsága, valamint a hamis, lopott, vagy egyéb jogellenes visszaéléssel megszerzett IP címmel, e-mail címmel és bankkártyával vagy virtuális fizetésiszámlával történő vásárlások megelőzése, kiküszöbölése céljából a MaxMind Inc. online csalás megelőző algoritmus szolgáltatását használja.

Az adatkezelés célja: a hamis, visszaélés jellegű megrendelések vagy jogellenesen eltulajdonított-, illetve használt bankkártyákkal, elektronikus fizetési számlákkal (pl. PayPal) történő vásárlások, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: a XET Kft. ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlap rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítani tudja (GDPR. 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja).

A kezelt adatok köre: a Megrendelési adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), IP cím, megadott szállítási, számlázási cím, bankkártya-, virtuális számla adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adatok naplózását a honlap automatikusan végzi el és továbbítja a MaxMind Inc. részére, amely az adatokat 12 (tizenkettő) hónapig tárolja, majd automatikusan törli.

A személyes adatok címzettjei: MaxMind Inc. (51 Pleasant Street #1020, Malden, MA 02148, Amerikai Egyesült Államok)

A sütik (cookie-k) használata

A sütik(cookie-k)célja és kezelésük

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok amelyek a honlapon keresztül a honlap használatával kerülnek azÖn számítógépére akként, hogy azokat azÖninternetes böngészője menti le és tárolja el.Az internetes böngészők általában alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, ugyanakkor Ön a böngésző beállításainak módosításával a sütik letöltését és használatát visszautasíthatja vagy letilthatja, illetvea már a számítógépen lévő eltárolt sütiket törölheti.Bővebb tájékoztatást a böngészők „súgó” menüpontja nyújt.

A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése és személyre szabása, valamint az oldal használatával kapcsolatos információk gyűjtése. 

Ha Ön néhány vagy az összes süti eltávolítása mellett dönt, az megváltoztathatja a honlap működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a XET Kft. az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri az Ön hozzájárulását a sütik engedélyezéséhez. 

A XET Kft. nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, ugyanakkor a XET Kft. azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában vagy törlése következtében a honlap nem az elvárt módon működik.

A https://xethost.comáltal használt sütik (cookie-k)

A honlap ún. rövid időtartamú sütiket (session-id cookies,vagy munkamenet sütik) használ, amelyek ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddigÖn használja a honlapot, azt követően automatikusan törlődnek. A munkamenet sütik célja nélkülözhetetlenek a honlapon történő navigáláshoz, a kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az általános munkamenetet tárolják (különösen de nem kizárólagosan időpontfoglaláshoz, árajánlatkéréshez, azaz minden olyan folyamathoz szükségesek, amelyek több lépcsősek). Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat tárolják, de nem gyűjtenekÖnről olyan információkat, melyekkelÖnt azonosítani lehetne, vagy melyeket marketing célból fel lehetne használni. 

A honlap ún. hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) is használ, melyek hosszabb ideig vagy a tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje azÖn által használt internetböngésző beállításaitól is függhet. A XET Kft. analitikai vagy teljesítményfigyelő sütiket is használ, amelyek célja, hogy megkülönböztesse és számlálhassa a honlap látogatóit, és figyelni tudja, hogy a felhasználók miként használják a honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. Ezen sütik révén nyújt a XET Kft. biztonságos belépést honlapra, biztosítja a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjti a honlap használatával kapcsolatos információkat. Ezek a sütik nem gyűjtenek azÖn azonosítására alkalmas információkat, tekintettel arra, hogy az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

A XET Kft. funkcionális sütiket is használ a honlapon. Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogyÖn milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzik azÖn korábbi felhasználói döntéseit. Ön a funkcionális sütik alkalmazásával használhatja a honlap egyes szolgáltatásait. A funkcionális sütik nem követik nyomon azÖn más weboldalakon folytatott tevékenységét, és a XET Kft. nem használja fel azokat olyan célra, hogy hirdetéseket jelenítsen megÖnnek más weboldalakon keresztül.

A XET Kft.különböző szolgáltatások kódjait használja, melyek sütiket helyez(het)nek el azÖn számítógépén. A XET Kft. az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy a XET Kft. a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg azÖn számára; a Google  Analytics kódját, amelynek célja, hogy a XET Kft.a honlappal kapcsolatos  látogatottsági statisztikát gyűjtsön.

Az adatbiztonság érdekében tett intézkedések

A személyes adatokatÖnönkéntesen bocsátjaa XET Kft.rendelkezésérea szolgáltatások megrendelése illetve a XET Kft.-vel történő kapcsolattartása során, amelyre tekintettel az Ön köteles az adatai közlésekor fokozatosan ügyelni azok valódiságára, helyességére és pontosságára. Az adatok helytelenségéből, pontatlanságából vagy hiányosságából eredő hibákért és károkért a XET Kft. nem vállal felelősséget.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, továbbá bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetébena XET Kft. a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt megőrzi.

A XET Kft. által azÖn személyes adatainak biztonsága érdekében tett intézkedések

A XET Kft. az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között jogosult továbbítani, adatfeldolgozói esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítja, hogy az adatfeldolgozók ne használhassák az Ön hozzájárulásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal ellentétes célokra az Ön személyes adatait. A XET Kft.az Európai Unió területén kívülre nem továbbít adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, NAV, NAIH, fogyasztóvédelmi hatóságok) eljárási cselekményeik körében megkereshetik a XET Kft.-t tájékoztatásadás, iratátadás céljából. Ezekben az esetekben a XET Kft. az adatszolgáltatási kötelezettségét csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben köteles teljesíteni. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a XET Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

A XET Kft. adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

A XET Kft. az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Az informatikai biztonság területén a XET Kft. az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. A XET Kft.-nek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a XET Kft.-t felelősség nem terheli.

A XET Kft. saját és bérelt szerverei a 23VNet Kft. szervertermében találhatóak. A szerverterem egy zárható szerverszoba, amelynek biztonságát 0-24 órában kamerarendszer biztosítja. A szerverterembe csak előzetesen bejelentett személyek léphetnek be. Az épületben pedig biztonsági szolgálat működik.

A VPS-eket üzemeltető szerverekhez fizikailag csak a XET Kft. és a 23VNet Kft. férhet hozzá.  Valamennyi VPS-t üzemeltető szerverre a belépés csak jelszóval lehetséges. A fizikai gépekhez közvetlenül interneten keresztül illetéktelen személy nem tud hozzáférni, mivel azok biztonságát egy privát management hálózat biztosítja, amelyhez csak a XET Kft. fér hozzá. 

Figyelem! A VPS és dedikált szerverek védelméről Ön köteles gondoskodni. A XET Kft. rendszergazdai hozzáférést biztosít az Ön számára a szerverhez, innentől az Ön felelőssége, hogy milyen adatokat rögzít a szerveren és azokat hogyan védi. A XET Kft.-nek ezt követően nincs semmilyen hozzáférése/belépési lehetősége a VPS-hez vagy dedikált szerverhez.

A számlázási tevékenység esetében az automatikus átvitel HTTPS titkosított csatornán keresztül zajlik a kommunikáció a XET Kft. rendszere és az Octonull Kft. rendszere között, az Octonull Kft. által adott API kulcspár használatával.

Domain szolgáltatás esetében az adattovábbítás manuálisan történik, amelynek biztonságát szintén HTTPS titkosított kommunikáció biztosítja, továbbá egyedi felhasználónév és jelszó.

A XET Kft. ügyfélkapu rendszerét Ön teljesen HTTPS titkosított kapcsolaton keresztül éri el. Új megrendelés esetén, ügyféladat módosításkor, díjbekérő, számla letöltésekor minden adat titkosítva kerül továbbításra az interneten.

Jogok és kötelezettségek, az irányadó szabályok

Az Ön jogai:

 • Ön jogosult a XET Kft. által végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;
 • Ön jogosult a XET Kft.általkezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;
 • Öntiltakozhataz adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);
 • Ön gyakorolhatja az adathordozhatósághoz valójogát;
 • Ön a bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá a felügyelő hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: [email protected], honlap: https://naih.hu/) panaszt tehet.

Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, vagy zárolásának kérésével.A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának megtagadására, vagy visszavonására tekintettel semmilyen joghátrány, negatív megkülönböztetés nem éri Önt.

Tájékoztatáshoz való jog

A XET Kft. az Ön kérelmére tájékoztatást ad azÖnáltala kezelt, illetve az adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól,azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá azÖnszemélyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

AXET Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15(tizenöt) napon belül (legfeljebb azonban 1 (egy) hónapon belül) tájékoztatja Önt a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti kérelmei nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a XET Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Aztájékoztatást a XET Kft. díjmentesen biztosítja, ugyanakkor, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a XET Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást a XET Kft. csak a törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Helyesbítéshez/módosításhoz/kiegészítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a XET Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A XET Kft. a személyes adatok helyesbítésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a XET Kft. a helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül (legfeljebb azonban 1 (egy) hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöli elutasítás indokait és tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Törléshez való jog

Ön jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni a XET Kft.-től. A XET Kft. köteles az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség; Ön visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik a XET Kft. jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokat a XET Kft. jogellenesen kezelte;  a személyes adatokat a XET Kft.-re előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az Öntörlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt esetekben lehetséges.

A XET Kft. a személyes adatok törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a XET Kft. a törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül (legfeljebb azonban 1 (egy) hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöli elutasítás indokait és tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a XET Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a XET Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; a XET Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az Adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a XET Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A XET Kft. a személyes adatok zárolásról, megjelölésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása azÖn jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a XET Kft.a zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15(tizenöt) napon belül (legfeljebb azonban 1 (egy) hónapon belül) írásban vagy – azÖn hozzájárulásával – elektronikus úton közöli elutasításindokait és tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a XET Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) meg vizsgálja és a döntéséről az Önt írásban tájékoztatja. Ha a XET Kft. úgy dönt, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Ön személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A XET Kft. abban az esetben megtagadja a kérés teljesítését, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve, ha a XET Kft. elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül Ön bírósághoz fordulhat. 

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, XET Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a XET Kft. egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ennek érdekében XET Kft. az Ön által kért adatokat – a konkrét adatokkal kapcsolatos adatkezeléstől függően – .jpg, .pdf, .doc, .ecxel formátumban adathordozó (első sorban CD) vagy elektronikus üzenet útján bocsátja az Ön, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelő rendelkezésére.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

A XET Kft. adatkezelésére vonatkozó főbb jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

XET Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Az Adatkezelési Tájékoztató és az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://xethost.com/legal/ aloldalon történik.

Budapest, 2018. május 25.